32 755 88 70

FORMULARZ KONTAKTOWY

PROGRAM JEST
INTERESUJĄCY
ZADZWOŃCIE
DO MNIE

Administratorem Państwa danych osobowych jest LogistykaPL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń do Programu oraz pozostałych zapytań. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania podanych danych.

Akceptuję politykę prywatności

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego „ASY EUROKASY” (zwanego dalej Programem) jest LogistykaPL Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000402579 (zwana dalej Organizatorem).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie, określone przez Organizatora.
3. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która w okresie trwania Programu zawrze z Organizatorem umowę, w ramach której będzie świadczyła usługi opieki nad osobami starszymi lub chorymi (podopiecznymi), złoży pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do Programu oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów przeprowadzenia Programu.
4. Przystępując do Programu, uczestnicy Programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
5. Program trwa od 27 maja 2017 r. do 13 marca 2018 r.
6. Nagrody zostaną przyznane tylko tym Uczestnikom, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie.
7. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika Programu w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.
4. Dane osobowe Uczestników Programu: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, będą przechowywane i przetwarzane dla celów przeprowadzenia Programu.
5. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem. Zmiana danych jest możliwa tylko poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Organizatora.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Uczestnicy Programu, którzy w okresie trwania Programu przez okres minimum 93 dni będą świadczyć usługi na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, otrzymają bonus w wysokości 300 euro brutto. Uczestnicy Programu, którzy w okresie trwania Programu przez okres minimum 186 dni będą świadczyć usługi na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, otrzymają bonus w wysokości 600 euro brutto.
2. Bonus, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wypłacony Uczestnikowi Programu w terminie 30 dni od upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na wskazany przez Uczestnika Programu rachunek bankowy. Za moment dokonania płatności uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
3. Po zakończeniu trwania Programu zostaną przyznane również nagrody rzeczowe dla Uczestników Programu, którzy w okresie trwania Programu będą świadczyć usługi na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, przez największą ilość dni spośród wszystkich Uczestników Programu.
4. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, są następujące: za zajęcie I miejsca – odkurzacz, za zajęcie II miejsca – żelazko z parownicą, za zajęcie III miejsca – blender wraz z wyposażeniem.
5. W przypadku gdy z przyczyn nieleżących po stronie Uczestnika Programu dojdzie do zakończenia umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, przed pierwotnie przewidzianą datą jej zakończenia, Organizator dołoży starań, aby zaoferować Uczestnikowi Programu zawarcie kolejnej umowy. Jeśli w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług w ramach umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, Uczestnik programu nie zaakceptuje żadnej z przedstawionych ofert, traci możliwość udziału w Programie.
6. Jeśli w trakcie trwania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, wystąpi przerwa w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Uczestnika Programu (np. pobyt w szpitalu podopiecznego, przejęcie opieki nad podopiecznym przez podmiot trzeci), nie traci on możliwości udziału w Programie.
7. Uczestnicy Programu zostaną wykluczeni z udziału w Programie w przypadku naruszenia warunków umowy o świadczenie usług, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.

§ 4. Postępowanie w przypadku reklamacji

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu powinny być składane Organizatorowi pisemnie pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od daty zaistnienia podstaw do jej wniesienia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. Decyzje Organizatora są ostateczne i żadna dalsza procedura w tej sprawie nie będzie realizowana.

§ 5. Postanowienia dodatkowe

1. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z Programem będą przyjmowane przez Organizatora przez cały czas trwania Programu pod numerem telefonu 32 721 57 59.
2. Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. W szczególności Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości należności wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu, w przypadku wejścia w życie w trakcie trwania Programu nowych przepisów prawa podatkowego.
3. Każdorazowo w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z ust. 2 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika Programu o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w siedzibie Organizatora lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi.
4. Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu.
5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu zgodnie z ust. 3 powyżej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma wpływu.

KONTAKT

Biuro rekrutacji
Opiekunka w Niemczech
(w siedzibie Work Service Express)

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice, Polska


tel: +48 32 755 88 70


opieka@logistykapl.pl


32 755 88 70

PROGRAM JEST INTERESUJĄCY.
ZADZWOŃCIE DO MNIE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LogistykaPL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń do Programu oraz pozostałych zapytań. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania podanych danych.

Akceptuję politykę prywatności

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego „ASY EUROKASY” (zwanego dalej Programem) jest LogistykaPL Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000402579 (zwana dalej Organizatorem).

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie, określone przez Organizatora.

3. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która w okresie trwania Programu zawrze z Organizatorem umowę, w ramach której będzie świadczyła usługi opieki nad osobami starszymi lub chorymi (podopiecznymi), złoży pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do Programu oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów przeprowadzenia Programu.

4. Przystępując do Programu, uczestnicy Programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

5. Program trwa od 27 maja 2017 r. do 13 marca 2018 r.

6. Nagrody zostaną przyznane tylko tym Uczestnikom, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie.

7. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika Programu w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

4. Dane osobowe Uczestników Programu: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, będą przechowywane i przetwarzane dla celów przeprowadzenia Programu.

5. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem. Zmiana danych jest możliwa tylko poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Organizatora.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Uczestnicy Programu, którzy w okresie trwania Programu przez okres minimum 186 dni będą świadczyć usługi na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, otrzymają bonus w wysokości 600 euro brutto.

2. Bonus, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wypłacony Uczestnikowi Programu w terminie 30 dni od upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na wskazany przez Uczestnika Programu rachunek bankowy. Za moment dokonania płatności uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

3. Po zakończeniu trwania Programu zostaną przyznane również nagrody rzeczowe dla Uczestników Programu, którzy w okresie trwania Programu będą świadczyć usługi na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, przez największą ilość dni spośród wszystkich Uczestników Programu.

4. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, są następujące: za zajęcie I miejsca – odkurzacz, za zajęcie II miejsca – żelazko z parownicą, za zajęcie III miejsca – blender wraz z wyposażeniem.

5. W przypadku gdy z przyczyn nieleżących po stronie Uczestnika Programu dojdzie do zakończenia umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, przed pierwotnie przewidzianą datą jej zakończenia, Organizator dołoży starań, aby zaoferować Uczestnikowi Programu zawarcie kolejnej umowy. Jeśli w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług w ramach umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, Uczestnik programu nie zaakceptuje żadnej z przedstawionych ofert, traci możliwość udziału w Programie.

6. Jeśli w trakcie trwania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, wystąpi przerwa w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Uczestnika Programu (np. pobyt w szpitalu podopiecznego, przejęcie opieki nad podopiecznym przez podmiot trzeci), nie traci on możliwości udziału w Programie.

7. Uczestnicy Programu zostaną wykluczeni z udziału w Programie w przypadku naruszenia warunków umowy o świadczenie usług, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.

§ 4. Postępowanie w przypadku reklamacji

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu powinny być składane Organizatorowi pisemnie pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od daty zaistnienia podstaw do jej wniesienia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

3. Decyzje Organizatora są ostateczne i żadna dalsza procedura w tej sprawie nie będzie realizowana.

§ 5. Postanowienia dodatkowe

1. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z Programem będą przyjmowane przez Organizatora przez cały czas trwania Programu pod numerem telefonu 32 721 57 59.

2. Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. W szczególności Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości należności wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu, w przypadku wejścia w życie w trakcie trwania Programu nowych przepisów prawa podatkowego.

3. Każdorazowo w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z ust. 2 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika Programu o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w siedzibie Organizatora lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi.

4. Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu.

5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu zgodnie z ust. 3 powyżej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma wpływu.

KONTAKT

Biuro rekrutacji
Opiekunka w Niemczech
(w siedzibie Work Service Express)

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice, Polska


tel: +48 32 755 88 70


opieka@logistykapl.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

PROGRAM JEST
INTERESUJĄCY
ZADZWOŃCIE
DO MNIE

Administratorem Państwa danych osobowych jest LogistykaPL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń do Programu oraz pozostałych zapytań. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania podanych danych.

Akceptuję politykę prywatności

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego „ASY EUROKASY” (zwanego dalej Programem) jest LogistykaPL Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000402579 (zwana dalej Organizatorem).

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie, określone przez Organizatora.

3. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która w okresie trwania Programu zawrze z Organizatorem umowę, w ramach której będzie świadczyła usługi opieki nad osobami starszymi lub chorymi (podopiecznymi), złoży pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do Programu oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów przeprowadzenia Programu.

4. Przystępując do Programu, uczestnicy Programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

5. Program trwa od 27 maja 2017 r. do 13 marca 2018 r.

6. Nagrody zostaną przyznane tylko tym Uczestnikom, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie.

7. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika Programu w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

4. Dane osobowe Uczestników Programu: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, będą przechowywane i przetwarzane dla celów przeprowadzenia Programu.

5. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem. Zmiana danych jest możliwa tylko poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Organizatora.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Uczestnicy Programu, którzy w okresie trwania Programu przez okres minimum 186 dni będą świadczyć usługi na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, otrzymają bonus w wysokości 600 euro brutto.

2. Bonus, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wypłacony Uczestnikowi Programu w terminie 30 dni od upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na wskazany przez Uczestnika Programu rachunek bankowy. Za moment dokonania płatności uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

3. Po zakończeniu trwania Programu zostaną przyznane również nagrody rzeczowe dla Uczestników Programu, którzy w okresie trwania Programu będą świadczyć usługi na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, przez największą ilość dni spośród wszystkich Uczestników Programu.

4. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, są następujące: za zajęcie I miejsca – odkurzacz, za zajęcie II miejsca – żelazko z parownicą, za zajęcie III miejsca – blender wraz z wyposażeniem.

5. W przypadku gdy z przyczyn nieleżących po stronie Uczestnika Programu dojdzie do zakończenia umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, przed pierwotnie przewidzianą datą jej zakończenia, Organizator dołoży starań, aby zaoferować Uczestnikowi Programu zawarcie kolejnej umowy. Jeśli w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług w ramach umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, Uczestnik programu nie zaakceptuje żadnej z przedstawionych ofert, traci możliwość udziału w Programie.

6. Jeśli w trakcie trwania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, wystąpi przerwa w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Uczestnika Programu (np. pobyt w szpitalu podopiecznego, przejęcie opieki nad podopiecznym przez podmiot trzeci), nie traci on możliwości udziału w Programie.

7. Uczestnicy Programu zostaną wykluczeni z udziału w Programie w przypadku naruszenia warunków umowy o świadczenie usług, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.

§ 4. Postępowanie w przypadku reklamacji

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu powinny być składane Organizatorowi pisemnie pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od daty zaistnienia podstaw do jej wniesienia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

3. Decyzje Organizatora są ostateczne i żadna dalsza procedura w tej sprawie nie będzie realizowana.

§ 5. Postanowienia dodatkowe

1. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z Programem będą przyjmowane przez Organizatora przez cały czas trwania Programu pod numerem telefonu 32 721 57 59.

2. Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. W szczególności Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości należności wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu, w przypadku wejścia w życie w trakcie trwania Programu nowych przepisów prawa podatkowego.

3. Każdorazowo w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z ust. 2 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika Programu o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w siedzibie Organizatora lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi.

4. Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu.

5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu zgodnie z ust. 3 powyżej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma wpływu.

KONTAKT

Biuro rekrutacji
Opiekunka w Niemczech
(w siedzibie Work Service Express)

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice, Polska


tel: +48 32 755 88 70


opieka@logistykapl.pl